Теорiя графiв на базi MATLAB

Ескіз недоступний
Дата
2023
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТМТ
Анотація
Розглядаються деякi задачi теорiї графiв. Там, де це доцiльно, вони зводяться до задач лiнiйного програмування: звичайного, цiлочисельного або бiнарного. В iнших випадках розглядаються класичнi алгоритми. Наведено приклади. Усi роздiли орiєнтованi на широке застосування математичного пакету MATLAB. Для студентiв, аспiрантiв, викладачiв, наукових працiвникiв, що використовують теорiю графiв.
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, матричнi представлення графiв, реберне пакування, мiнiмальнi остовнi дерева, Ейлеровi цикли, Гамiльтоновi цикли, алгоритм Дейкстри, мережі, ізоморфiзм графiв, бiнарнi вiдношення
Бібліографічний опис
Іглін С. П. Теорiя графiв на базi MATLAB : навч. посібник / С. П. Іглін, Ю. І. Зайцев, Ю. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТМТ, 2023. – 236 с.