Маркетинг в малому бізнесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто основні особливості малого підприємництва, його відмінності від підприємств середнього та великого бізнесу. Зазначені загальні проблеми, з якими зустрічається підприємство в процесі своєї комерційної діяльності, причини існування цих проблем. Перелічені та описані основні маркетингові категорії, що мають місце в діяльності підприємств малого бізнесу. Доведена важливість вивчення маркетингу керівниками компаній та кадрами. Обґрунтована необхідність компетентного використання маркетингових програм та інструментів.
Marketing in small business. There is review of the key features of the enterprises which belong to the field of small business differences from enterprise belong to the medium and large businesses. Common problems for all novice entrepreneurs in their commercial activities are described in this article with analysis of the causes of these problems. Each of these problems is serious barrier for enterprises. These problems must be solved as soon as possible to strengthen the company's position in the market. The importance of studying marketing by company management and workers is described in this article. Marketing illiteracy must be overcome if the company is striving to fulfill its purpose, mission and achieve certain commercial results. The necessity of competent use of marketing programs and tools is grounded. There is the necessity of improving the infrastructure of the enterprise, the communication policy and the implementation of marketing research.

Опис

Ключові слова

малий бізнес, маркетинг, маркетингова стратегія, управління маркетингом, життєвий цикл товару, small business, marketing, marketing strategy, marketing management, product life cycle

Бібліографічний опис

Корнєєва І. О. Маркетинг в малому бізнесі / І. О. Корнєєва, О. М. Кітченко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 22-25.