Міжнародний маркетинг – проблеми та перспективи розвитку в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Міжнародний маркетинг – особливий комплекс заходів з реалізації товарів і послуг за межами своєї країни. Мова тут йде про міжнародні фірми, сферу виробничої і комерційної діяльності, що поширюється на закордонні держави і характеризується наявністю філій і дочірніх компаній, технологічним кооперуванням та спеціалізацією, спільністю ресурсної бази, централізацією управління та підконтрольністю. Розглянуто основні проблеми міжнародного маркетингу та перспективи для впровадження його головних принципів в національній системі розвитку. Зазначено, що на даному етапі в нашій країні існує ряд передумов для успішного переходу до міжнародних стандартів діяльності та функціонування в області маркетингу.
International marketing – a special set of activities for the sale of goods and services outside of their country. This is the case of international firms, the sphere of industrial and commercial activity that extends to foreign states and is characterized by the presence of affiliates and subsidiaries, technological cooperation and specialization, a community of resource base, centralization of management and control. The main problems of international marketing and prospects for the implementation of its main principles in the national development system of this sphere, it should be noted that at this stage in our country there is a number of prerequisites for the successful transition to international standards of operation and functioning in the field of marketing.

Опис

Ключові слова

міжнародний маркетинг, фірми, міжнародні фірми, international marketing, firm

Бібліографічний опис

Літвиненко М. В. Міжнародний маркетинг – проблеми та перспективи розвитку в Україні / М. В. Літвиненко, Ю. А. Бережна, О. О. Літвиненко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 64-67.