Торгівельні функції шляхів сполучення на території Слобідської України у XVIII ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті розкрито основні торгівельні функції шляхів сполучення у Слобідській Україні. З’ясовано основні види та форми, як зовнішньої, так і внутрішньої торгівлі на Слобожанщині у XVIII ст. Окреслено зв'язок між функціонуванням ярмарків та становлення мережі доріг на території Слобідської України. А також акцентовано увагу на перетворенні Харкова у XVIII ст. в головний транспортний вузол та торгівельний центр Слобідської України.
In the article had been exposed the basic trade functions of ways of report in Sloboda Ukraine. Had been found out the basic kinds and forms, both foreign and internal trade in Sloboda Ukraine in XVIII century. Had been outlined the connection between functioning of fairs and becoming of network of roads on territory of Sloboda Ukraine. And also had been accented the attention on converting of Kharkiv into XVIII century in a primary transport node and trade center of Sloboda Ukraine.
Опис
Ключові слова
система сполучень, дорожні комунікації, торгівля, ярмарки, Харків, network of the roads, trade, fairs, Sloboda Ukraine
Бібліографічний опис
Ткаченко С. С. Торгівельні функції шляхів сполучення на території Слобідської України у XVIII ст. / С. С. Ткаченко, Ю. В. Коніва, Ю. С. Овчаренко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – Вип. 47 (51) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 16 листопада 2016 р. – Т. 2. – С. 245-251.